*ผลงานของผู้เข้าอบรม ต้องปะส่วนหัวด้วยวีดีโออินโทรของโครงการ

ผลงานของผู้เข้าอบรม จะถูกนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ อาทิเช่น TEPE Online, Youtube, Krutube เป็นต้น

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเทคนิคการอบรมด้วย Video Training ระดับสูง

ระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กรุงเทพฯ
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้จากรายการต่อไปนี้