กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางทองทิพย์ โคนชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี


นางอังสนา ม่วงปลอด

นักวิชาการศึกษา


นางอภันตรี อมราพิทักษ์

นักวิชาการศึกษา


นางสาวพรรณมณี ชูเชาวน์

นายช่างศิลป์


ว่าที่ ร.ต. หญิง สิริพันธ์ สอนภักดี

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสุพิชฌาย์ วงศ์สัมพันธ์ชัย

นักวิชาการศึกษา


คณะทำงานด้านหลักสูตรและวิจัย

ดร. นิภาพร แสนเมือง

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1


นางทัศนีย์ ไชยเจริญ

โรงเรียนวัดพวงนิมิตร สพป. สระแก้ว เขต 1


นายณัฐพงษ์ บุญปอง

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม สพม. เขต 32


นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง

โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7


นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต 24


นายสุธิเดช สุวรรณลา

โรงเรียนวัดบัวขวัญ สพป.ปทุมธานี เขต 1


คณะทำงานด้านสื่อและเทคโนโลยี

นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต

โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์" สพม. เขต 23


นายพีระวัฒน์ ศรีธรรมมา

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม สพม. เขต 23


นายกนกภัณฑ์ สุวรรณ์

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา สพม. เขต 42


นายกฤษดา จำปามูล

โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. นครราชสีมา เขต 6


นายปิยวัฒน์ ยศคำลือ

โรงเรียนบ้านวังพง สพป. ชัยภูมิ เขต 3


นายชาคริต ราชนิธยากร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม. เขต 8