โครงการวิจัยหาประสิทธิภาพสื่อการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2559  ด้วยการเร่งรัดปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบและกระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ทันโลก ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา    ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยการประยุกต์ใช้สื่อและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดำเนินภารกิจตามนโยบายมาอย่างต่อเนื่อง  โดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรครูให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขยายเป็นเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ  โดยในปีงบประมาณ 2557  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้ Infographic และโครงการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Krutube Channel: ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู)  โดยได้จัดอบรมให้ความรู้ในด้านการสร้างสื่อประเภท Infographic และ clip video ให้กับครูทั่วประเทศ  ซึ่งผลที่ได้จากการดำเนินโครงการ คือ สื่อการเรียนรู้ประเภท Infographic จำนวน 209 ผลงาน และมีผลงานที่ชนะเลิศการประกวด 10 เรื่อง   และสื่อการเรียนรู้ประเภท clip video  จำนวน 1,500 ผลงาน และมีผลงานที่ชนะเลิศการประกวด 90 เรื่อง  โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีหน้าที่รวบรวมสื่อทั้งหมดเพื่อนำขึ้นออนไลน์  เพื่อให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ทั้งนี้ เพื่อให้สื่อดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานก่อนการเผยแพร่และนำไปใช้จริง  ควรมีการประเมินผลคุณภาพสื่อกับกลุ่มเป้าหมายอย่างมีระบบ  จึงเห็นสมควรดำเนินโครงการวิจัยหาประสิทธิภาพสื่อการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง