กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 และได้กำหนด
กรอบยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในมิติของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเตรียมพัฒนากำลังคน โดยเฉพาะครูยุคเก่าให้พร้อมกับการเข้าสู่โลกดิจิทัลเพื่อสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การก้าวกระโดดของเทคโนโลยีนำไปสู่การเป็นสังคมดิจิทัลทำให้เกิดยุคอินเทอร์เน็ตคือทุกสิ่งทุกอย่าง เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ มีโปรแกรมและการใช้ร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมกับคนได้ตลอดเวลา   และสามารถประมวลข้อมูลและแสดงผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้คนสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ในมิติทางการศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถเป็นแหล่งองค์ความรู้มหาศาลที่ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทำให้เกิดโลกของการเรียนรู้ที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาโดยได้มีการผลักดันนโยบายการปรับเปลี่ยนการศึกษาให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่เน้นขับเคลื่อนการพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์

ดังนั้น การเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่นักเรียน
ให้ความสนใจ ง่ายต่อการนำไปใช้ และไม่เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแก่ครู ซึ่งในปัจจุบัน Facebook เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผู้คนใช้มากกว่า 1 พันล้านคน โดยเฉพาะในประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook กว่า 20 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงครู และนักเรียนด้วย ดังนั้น การเลือก Facebook เพื่อมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ ทำให้สามารถเข้าถึงตัวนักเรียนได้อย่างง่ายดาย ที่สำคัญ Facebook มีฟังก์ชั่นใหม่คือ Live Video      ที่ผู้ใช้สามารถออกอากาศสดพร้อมกับบันทึก Video เพื่อออกอากาศและดูซ้ำได้อีก ซึ่งทำให้ครูนำเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางออนไลน์นำไปสู่การเข้าถึงนักเรียนได้ง่ายและทั่วถึง นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังได้ครูที่มีเทคนิคการสอนยอดเยี่ยม เป็นต้นแบบในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video เผยแพร่ให้กับครูทั่วประเทศ เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ในการนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video เพื่อส่งเสริมให้ครูก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 และนำผลจากการพัฒนาไปเป็นต้นแบบให้กับครูทั่วประเทศ

 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพครูให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video สนับสนุนการบูรณาการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 2. เพื่อให้ครูมีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาสื่อการสอนประเภท Live Video บน Facebook Live ในหลักการที่ถูกต้องและน่าสนใจ
 3. เพื่อให้ครูได้ฝึกปฏิบัติจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงผ่าน Facebook Live ของตนเอง โดยมีนักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายปลายทาง
 4. เพื่อเป็นคลังสื่อสำหรับให้นักเรียนทั่วประเทศได้เข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
 5. เพื่อได้ครูที่มีเทคนิคการสอนยอดเยี่ยมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นต้นแบบให้กับครูทั่วประเทศ

 

จุดที่ 1 วันที่ 16-18 มิถุนายน 2560
ณ เดอะล็อฟท์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร
จุดที่ 2 วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมแกรนด์เซาธ์เทิร์น ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
จุดที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่
จุดที่ 4 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส จ.บุรีรัมย์

 

 • รับสมัคร  15 – 31 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม 8 มิถุนายน 2560
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม ต้องยืนยันสิทธิ์เข้าอบรมภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2560
  หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ประกาศรายชื่อสำรอง 11 มิถุนายน 2560
 • การอบรม 4 ภูมิภาค ในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 2560

 

 1. เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
 2. มีพื้นฐานความรู้ในการใช้ Youtube  Facebook และ Smartphone
 3. หากมีประสบการณ์ในการ Live Video จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 1. notebook เป็น core i5 (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป แรม 4 GB ขึ้นไป
 2. เฮดโฟน พร้อมไมโครโฟน หรือแยกไมโครโฟน สำหรับใช้งานกับโน๊ตบุ๊คที่เตรียมมา
 3. สมาร์ทโฟนพร้อม อินเทอร์เน็ต ที่มีแพคเกจไม่ต่ำกว่า 4/4 Mbps เพื่อใช้สำหรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม
 4. ขาตั้งกล้อง กรณีใช้สมาร์ทโฟน (ถ้ามี) อุปกรณ์เสริมอื่น กล้องเว็ปแคมความละเอียดสูง (ถ้ามี)
 5. เนื้อหาวิชาที่จะสอนหรือทบทวน เนื่องจากระหว่างการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติ จริงในการ Live Video เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่จะสอนหรือทบทวน โดยมีนักเรียนเป็นกลุ่มเป้าหมายปลายทาง จำนวน 1 เรื่อง จึงขอให้จัดเตรียมเรื่องมาด้วย

 

 1. สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับผิดชอบค่าที่พัก และค่าอาหาร ระหว่างการอบรมฯ
 2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้าอบรมฯ ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ เบิกจากต้นสังกัด

ปิดรับสมัครแล้ว
ติดตามประกาศผลการคัดเลือก
ในวันที่ 8 มิ.ย. 60

 

ประกาศ สพฐ เรื่อง รายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภท Live Video ประจำปี 2560


รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม (ตัวจริง)

รายชื่อ จุดอบรมที่ 1 กรุงเทพมหานคร และจุดอบรมที่ 2 นครศรีธรรมราช

รายชื่อ จุดอบรมที่ 3 เชียงใหม่ และจุดอบรมที่ 4 บุรีรัมย์


สทร. ได้ส่งหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04005/ว517 ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2560 เรื่อง ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าอบรม ไปยังต้นสังกัดของท่าน (เขตพื้นที่) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ขอให้คุณครูที่ผ่านการคัดเลือก ติดตามเรื่องดังกล่าว จากต้นสังกัดด้วยตนเอง


และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่าน ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการอบรม จากลิงค์ต่อไปนี้


 1. โครงการ และกำหนดการอบรม
 2. แบบตอบรับ สำหรับให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม และส่งกลับ สพฐ.
 3. เอกสารประกอบการอบรม
 4. โลโก้โครงการ Live Streaming Video
 5. แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์

ถาม สมัครได้ที่ไหน เมื่อไหร่
ตอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.thinkttt.com กรอกใบสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ถาม ให้สำนักงานเขตแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมได้หรือไม่
ตอบ ในเบื้องต้นให้กรอกใบสมัครที่หน้าเว็บไซต์ก่อน ถ้าผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรม ทาง สพฐ. จะแจ้งรายชื่อไปยังต้นสังกัดต่อไป

ถาม การอบรมจัดในช่วงวันใดของสัปดาห์ เกรงว่าจะกระทบคาบสอน
ตอบ ในแต่ละจุด เราจะจัดอบรม 3 วัน ตรงกับวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  เพื่อให้กระทบการเรียนการสอนน้อยที่สุด

ถาม เป็นครูอยู่ภาคใต้ จะสมัครไปอบรมภาคกลาง ได้หรือไม่
ตอบ ได้ครับ คุณครูสามารถสมัครไปยังภูมิภาคที่ต้องการได้ไม่จำกัด

ถาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำหนังสั้นไหม
ตอบ ไม่มีครับ การอบรมครั้งนี้เป็นเนื้อหาใหม่ เกี่ยวกับ Live Streaming Video

ถาม มีค่าใช้จ่ายไหม
ตอบ สพฐ จะรับผิดชอบค่าที่พัก และค่าอาหาร ระหว่างการอบรมฯ ส่วนค่าเดินทางให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัด

ถาม มีค่าสมัครไหม
ตอบ สมัครผ่านระบบออนไลน์ ไม่เสียค่าสมัคร

ถาม รับสมัครจุดละกี่คน
ตอบ ประมาณ 110 คน/จุดอบรม

ถาม เป็นพนักงานราชการ สมัครอบรมได้หรือไม่
ตอบ พนักงานราชการ สังกัด สพฐ. สมัครได้ครับ (บุคลากร ในสังกัด สพฐ. ทุกท่าน สามารถสมัครได้)

ถาม เห็นมีข่าวโปรโมทว่าจัดที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่ทำไมในเว็บเป็น จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตอบ ขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว ยืนยันว่า จุดอบรมภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช (ข้อมูล ณ วันที่ 11/05/2560)

ถาม ทำไมไม่จัดที่จังหวัดขอนแก่น เพราะเป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน
ตอบ เป็นมติที่ประชุมของคณะผู้จัดงานในการเลือกจุดอบรมที่เหมาะสม ทั้งนี้ขอขอบคุณในความคิดเห็น และจะนำไปปรับปรุงการดำเนินงานในโครงการถัดไป

ถาม รับใบสมัคร ทางอินบ็อกซ์ ไหม
ตอบ ไม่รับทางอินบ็อกซ์ครับ ให้ไปกรอกใบสมัครแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thinkttt.com เท่านั้น

ถาม คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม คือ ต้องเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ​ คำว่า “บุคลากรทางการศึกษา” คือใครบ้าง
ตอบ ความหมายตาม พรบ. บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน การสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ

ถาม URL ภาพถ่ายของผู้สมัคร คืออะไร
ตอบ คือ ที่อยู่ของไฟล์รูปภาพบนอินเทอร์เน็ต ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คุณครูสืบค้นข้อมูลจาก Google ด้วยคำว่า “วิธีแชร์ภาพจาก Google Drive” หรือ “วิธีแชร์ภาพจาก Cloud Storage”

ถาม URL Facebook คืออะไร
ตอบ คือ ที่อยู่เว็บไซต์เฟซบุคของคุณครูบนอินเทอร์เน็ต หรืออาจจะเรียกว่า ลิงค์เฟซบุคของคุณครู วิธีหา URL Facebook ทำได้โดยการเปิดเว็บไซต์ไปที่หน้า Profile ของตัวเอง เพียงเท่านี้ โปรแกรมจะแสดง URL Facebook ที่ Address bar ของเว็บเบราเซอร์

ถาม จะรู้ได้อย่างไรว่า ทีมงานได้รับใบสมัครแล้ว
ตอบ เมื่อคลิกปุ่ม “ส่ง” แล้วโปรแกรมจะแสดงข้อความว่า “เราได้บันทึกคำตอบของคุณไว้แล้ว” แปลว่าใบสมัครของคุณครูถูกส่งถึงทีมงาน 100%

ถาม จะมีหนังสือเชิญผู้ผ่านการอบรม ไปที่ต้นสังกัดหรือไม่?
ตอบ มีครับ (ข้อมูล ณ วันที่ 9/6/2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ถาม มีชื่อติดลำดับสำรอง จะต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ ยืนยันเข้ามาในระบบก่อน หากตัวจริงสละสิทธิ์ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปตามเบอร์โทรศัพท์ในใบสมัคร

ถาม ขอเพิ่มชื่อเพื่อน เข้าไปอบรมด้วยกันได้ไหม?
ตอบ ไม่ได้ครับ

ถาม ข้อมูลชื่อนามสกุล กับสังกัดผิด จะแก้ไขอย่างไร?
ตอบ แจ้งข้อมูลที่ถูกต้อง ไปที่อินบ๊อกซ์ ของแฟนเพจ facebook.com/thinkttt

ถาม วันอบรมตรงกับวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม จะดำเนินการอย่างไร?
ตอบ อยู่ระหว่างการพิจารณา (ข้อมูล ณ วันที่ 9/6/2560)

ถาม พักเดี่ยว ต้องจ่ายเท่าไหร่?
ตอบ พักเดี่ยวจ่ายเต็มราคา แก้ไข เป็นพักเดี่ยว ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง จ่ายครึ่งราคา (ราคาห้องพัก ให้ติดต่อที่หน้าโรงแรมวันงานได้เลยครับ)

ถาม ขอเปลี่ยนจุดอบรมได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ครับ

ถาม ไม่สะดวกเข้าอบรม เปลี่ยนตัวให้เพื่อนไปแทนได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ครับ

ถาม แบบตอบรับ ให้ใครลงนาม?
ตอบ ต้นสังกัดที่เป็นผู้พิจารณาการเดินทางไปราชการ (กรณีเป็นข้าราชการครู เป็นอำนาจของ ผอ เขต ครับ)

ถาม สพฐ. จะส่งหนังสือเชิญ ไปที่ไหน?
ตอบ ต้นสังกัด (เขตพื้นที่ที่คุณครูสังกัดครับ)

ถาม ช่วยส่งหนังสือเชิญไปที่โรงเรียนได้หรือไม่?
ตอบ ไม่ได้ครับ

ถาม ครูที่มีชื่อเข้าอบรม (ตัวจริง) ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป?
ตอบ ดำเนินการดังนี้ 1. รอการติดต่อจากเขตพื้นที่ 2. ถ้าเขตพื้นที่ไม่มีหนังสือแจ้งมา ให้คุณครูติดตามเอกสารดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่เขตด้วยตนเอง ตามเลขที่หนังสือที่แจ้งในเว็บไซต์

ถาม ค่าเดินทางเบิกกับ เขต หรือ โรงเรียน?
ตอบ ถ้าเป็นคุณครูให้เบิกกับโรงเรียน

ถาม ตอนแรกยืนยันว่าจะพักคู่ แต่ตอนนี้ขอเปลี่ยนเป็นพักเดี่ยวได้ไหม?
ตอบ ขอพิจารณาเป็นรายไปนะครับ เนื่องจากเกรงว่าถ้าคุณครูพักเดี่ยวจำนวนมาก ห้องพักที่จองไว้จะไม่เพียงพอ

กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0-2288-5715-6  โทรสาร 0-2280-0838

หรือช่องทาง Facebook fan page: http://facebook.com/thinkttt