1-5-2557 22-44-11

รายละเอียดการรับสมัคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2557 โดยกำหนดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียนคุณภาพด้วยการใช้เครื่องมือ Infographics เพื่อให้บุคลากรครูพัฒนาองค์ความรู้/เนื้อหา ให้ออกมาเป็นความคิดรวบยอด และสร้างผลงานออกมาในรูปแบบดิจิตอลมีเดียโดยใช้เครื่องมือ Infographics และนำไปประยุกต์ใช้ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และส่งเสริมให้เกิดการแพร่กระจายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกิดแหล่งข้อมูลทางการศึกษาที่ครูและนักเรียนตลอดจนบุคคลทั่วไป สามารถเข้าไปศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น
1.2 มี Notebook/Laptop เป็นของตนเองและมีข้อมูลไฟล์รูปภาพ เนื้อหา เกี่ยวกับการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
1.3 มีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมประเภทออกแบบกราฟิก

2. กำหนดการ

2.1  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 20.00 น.
2.2 ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าอบรม วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (รับจำนวน 100 ท่าน)
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ทั้งตัวจริงและอันดับสำรอง) จะต้องยืนยันเข้าร่วมอบรมภายในวันที่  7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 น.
*ถ้าพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกอันดับสำรองที่ยืนยันแล้ว เข้าร่วมอบรมแทน

2.3 กำหนดอบรม ระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

3.1 มีคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อ 1 ครบถ้วน
3.2 มีแนวคิดเกี่ยวกับการนำเครื่องมือ Infographics ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

4. เนื้อหาหลักในการอบรม

4.1 การพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียน โดยใช้ Infographics
4.2 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนสำหรับครูด้วย Infographics
4.3 การสร้าง Infographics จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์
4.4 การสร้าง Infographics ด้วยโปรแกรม Illustrator และโปรแกรม Powerpoint
4.5 การนำเสนอ Infographics ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค

5. รูปแบบ/วิธีในการประชุม

5.1  อภิปราย/เสวนา เกี่ยวกับการจัดทำ Infographics เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
5.2  ฝึกปฏิบัติ
5.3  กิจกรรมกลุ่มและนำเสนอผลงาน

6. การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการอบรม

6.1  นำคอมพิวเตอร์พกพาพร้อมชุดหูฟังที่มีไมโครโฟนมาด้วย
6.2  จัดเตรียมเนื้อหาวิชาที่สอน และสื่อสไลด์/ภาพ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา มาอย่างน้อย 3 เรื่อง

7.  ข้อตกลงในการเข้าร่วมโครงการ

หลังเสร็จสิ้นการอบรม ต้อง
7.1 พัฒนาสื่อ Infographics อย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 2557 และส่งผลงานไปที่เว็บไซต์ www.thinkttt.com
7.2 เสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยนำเครื่องมือ Infographics ผ่านสื่อออนไลน์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย

8.  ค่าใช้จ่ายในการอบรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะรับผิดชอบเฉพาะค่าที่พัก อาหารกลางวัน และอาหารเย็น รวมทั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
(สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยง และ ค่าพาหนะขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจากต้นสังกัด)

9.  รายชื่อวิทยากร

อ. จงรัก  เทศนา  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม
อ. ณรงค์ศักดิ์  ศรีทานันท์ อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ. พงศธร  อาชวพงศกร  และคณะทีมวิทยากร Managing director/creative director บริษัท Visualizelab และฝ่าย Animator ตอน ทำทีม Roosuflood (รู้สู้ flood) ตอน น้ำท่วม

 1-5-2557 23-44-04
คลิกเปิดแผนที่ Google Maps http://goo.gl/maps/7oina

 • จาก BTS สะพานตากสิน ไปโรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร สามารถใช้บริการรถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ หรือ ใช้บริการรถเมล์ สาย 163, 544, 547 ลงป้ายวัดลาดบัวขาว
 • รถส่วนตัวใช้ทางพิเศษศรีรัช ใช้ทางออก 2-12 เข้าสู่ถนนจันทร์ แล้วมุ่งไปยังถนนเจริญกรุง
 • จากหมอชิต ใช้บริการรถเมล์ สาย 547 ลงป้ายวัดลาดบัวขาว
 • เรือด่วนเจ้าพระยา (ธงส้ม และธงเหลือง) ลงที่ท่าวัดราชสิงขร เดินเท้าหรือนั่งวินมอเตอร์ไซต์ประมาณ 1 กิโลเมตร ก็ถึงโรงแรม

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมมาอบรม

 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook หรือ Netbook พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
 2. ติดตั้ง โปรแกรม Adove Illustrator CS4 พร้อมด้วยโปรแกรมกราฟิกอื่นๆ เช่น  Powerpoint หรือ Photoshop  เป็นต้น
 3. เนื้อหาสำหรับจัดทำผลงาน อาทิ ไฟล์เอกสาร, ไฟล์รูปภาพ เป็นต้น
 4. ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมอินเทอร์เน็ต (3G, edge หรือ gprs) และอุปกรณ์เชื่อมต่อ (Air Card หรือ Smartphone) มาใช้เอง

เงื่อนไขในการยืนยันเข้าอบรม

 1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ทั้งตัวจริงและอันดับสำรอง) จะต้องกรอกแบบฟอร์มยืนยันเข้าอบรม
  ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 น. หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 2. ผู้ได้รับการคัดเลือกในอันดับสำรอง แม้จะยืนยันเข้าอบรมแล้ว แต่จะยังไม่มีสิทธิ์เข้าอบรม
  จนกว่าจะมีผู้สละสิทธิ์จึงจะเรียกอันดับสำรองเข้าอบรมแทน
 3. ผู้ที่ยืนยันแล้ว แต่ไม่ไปลงทะเบียนเข้าอบรมตามวันเวลาที่กำหนด ให้ต้นสังกัดของท่านชี้แจงเหตุผลต่อไป

ข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ให้เบิกจากต้นสังกัด
 2. ท่านสามารถเช็คอินเข้าพักได้ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป หากท่านประสงค์จะเข้าพักก่อน โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรง (ท่านต้องรับผิดชอบค่าที่พักส่วนเกินนี้เอง)
 3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรม โทรสายด่วน 0843107097 (ครูนุ้ย ขนิษฐา)
 4. คุณครูสุภาพสตรีควรสมกางเกงขายาวแบบสุภาพ เพื่อความคล่องตัวในการทำกิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม Infographics
 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับสำรอง
 3. แบบยืนยันเข้าร่วมอบรมโครงการ Infographics (หมดเขตยืนยัน 7 พ.ค. 57 เวลา 12.00 น.)
 4. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง คู่มือการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator
 5. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง อินโฟกราฟิก โดย จงรัก เทศนา 
 6. แบบตอบรับ (สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม) (ให้นำมาส่งในวันที่อบรม)
 7. กำหนดการอบรม
 8. ประกาศรายชื่อผู้สละสิทธิ์เข้าอบรม 
 9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพิ่มเติม (คัดจากลำดับสำรอง)
 10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ประกาศผลคัดเลือกฯ
 11. จดหมายเชิญเข้าร่วมอบรม
 12. รายชื่อวิทยากร
 13. รายชื่อคณะทำงาน
 14. จดหมายเชิญวิทยากร อ. จงรัก
 15. เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง Graphic Organizers to Infographics
 16. จดหมายเชิญคณะทำงาน

 

ผลการอบรบ Infographics

 1. เกียรติบัตรของผู้ผ่านการอบรม

 2. ผลงานของผู้เข้ารับการอบรม