โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ ในการจัดการเรียนการสอน ประจำปี 2559

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ Digital Content ตอน 1

สื่อประชาสัมพันธ์ Digital Content ตอน 2

งานนำเสนอ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ ในการจัดการเรียนการสอน
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี