banner_onweb

ผลงานที่ผ่านการคัดสรรจากจุดอบรมภาคเหนือ

1การประยุกต์ใช้จดหมายเวียน
การประยุกต์ใช้จดหมายเวียน
จัดทำโดย นางสาวจตุพร ทองลาด โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด สังกัด สฟป. ตาก เขต 2
2สอน photoshop เบื้องต้น
สอน photoshop เบื้องต้น
จัดทำโดย นายอนันต์ยศ ประมาณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สังกัด สพป. เชียงราย เขต 1
3สังคมหรรษากับครูส้มโอ
สังคมหรรษากับครูส้มโอ
จัดทำโดย นางสาวอิษฎาภรณ์ สิทธิยศ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน สังกัด สพม. เขต 37
4Finding vocab
Finding Vocab
จัดทำโดย นางสาวรตน ดีอาษา โรงเรียนบ้านดอยคำ สังกัด สพป. ลำพูน เขต 1

5ภาระกิจ พิชิตคะแนนก่อนสอบ
ภารกิจ พิชิตคะแนนก่อนสอบ
จัดทำโดย นางสาวปัทมา มณีเพชร โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม สังกัด สพม. เขต 35
6livevideo plickers
Plickers
จัดทำโดย พ.ต.ดร.กรณัฐ รัตนยรรยง ศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1
7AR โลกเสมือนจริง
AR โลกเสมือนจริง
จัดทำโดย นางสาวพัชรี หินยม โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1
8อาหารประเภทสำรับ
อาหารประเภทสำรับ
จัดทำโดย น.ส.น้ำอ้อย สุขเลิศ โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม สังกัด สพป. พิจิตร เขต 1

9DIY การทำโคมไฟจากของเหลือใช้
DIY การทำโคมไฟจากของเหลือใช้
จัดทำโดย นายอรรถสิทธิ์ สุขพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สพป. เชียงราย เขต 2
10การสร้างงานกราฟิก
การสร้างงานกราฟิก
จัดทำโดย นายพิสุทธิ์สวัสดิ์ คงกรุด โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) สังกัด สพป. พิษณุโลก เขต 1

ผลงานที่ผ่านการคัดสรรจากจุดอบรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1
แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา(ตอนต้น)
จัดทำโดย นายโชติพชร พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนโค้งน้ำตับวิทยาคาร สังกัด สพป. ชัยภูมิ เขต 1
2
การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
จัดทำโดย นายภาณุพงศ์ ศุภอุดร โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สังกัด สพม. เขต 32
3
การแปลงไฟล์ด้วยโปรแกรมformat factory
จัดทำโดย นายอนุชิต วรชิน โรงเรียนบ้านคำพิมูล สังกัด สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3
4
การออกแบบไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
จัดทำโดย นางสาวปัทมา อุยะวาปี โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 3

5
ความรู้เกี่ยวกับแคน
จัดทำโดย นายอนนท์ หาญโกรธา โรงเรียนเสมาอุปถัมภ์ สังกัด สพป. นครราชสีมา เขต 2
6
วัยใส...ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
จัดทำโดย นายศราวุธ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต สังกัด สพป. สระแก้ว เขต1
7
LIVE NEW วิชาภาษาอังกฤษ
จัดทำโดย นายชิตษณุ จีระออน โรงเรียนบ้านหนองแวง สังกัด สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
8
เรียนรู้เรื่องคำสุภาพ
จัดทำโดย นายรตนกร เขตสกุล โรงเรียนบ้านสร้างสะแบง สังกัด สพป. ศรีสะเกษ เขต 2

9
ระบบเทคโนโลยี
จัดทำโดย นายยุทธนา วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน สังกัด สพม. เขต 22
10
กระบวนการแก้ปัญหาด้วยภาษา C
จัดทำโดย นายกิตติธัช สืบสุนทร โรงเรียน ห้วยแถลงพิทยาคม สังกัด สพม. เขต 31

ผลงานที่ผ่านการคัดสรรจากจุดอบรมภาคกลาง

1
The voice music school of learning
จัดทำโดย นายพงศธร กลางหล้า โรงเรียนอนุบาลหนองแค ฯ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 2
2
ฉลุตัวอักษรเท่ห์ๆไม่ซ้ำใคร
จัดทำโดย นายณฐกร น่วมอินทร์ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว  สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 2 
3
มาแจก Extra Point จ้า
จัดทำโดย นายนำชัย แสนศิลป์ โรงเรียนมหรรณพาราม สังกัด สพม.1
4
ระบบฮาร์ดแวร์
จัดทำโดย นายธีรศักดิ์ มุลทา โรงเรียนโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สังกัด สพม. เขต 4

5
การใช้ Excel
จัดทำโดย นายพลากร ธีรกุล โรงเรียนบ้านท่าฉาง  สังกัด สพป.ระนอง 
6
พระอภัยมณี
จัดทำโดย นายอรรถพล บัวทอง โรงเรียนวัดราชโอรส สังกัด สพม. เขต 1
7
แนะนำการ Live Facebook ด้วย AppsLive AirSolo
จัดทำโดย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด โรงเรียนด่านขุนทด สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 5
8
ทบทวนเลขกับครูบิ๊ก
จัดทำโดย นายต่อพงศ์ ​ทับมณี​ โรงเรียนวัด​โ​ยธี​ราษฎร์​ศรัทธาราม  สังกัด สพป.นครนายก

9
สรุปเนื้อหาอุปกรณ์ INPUT OUTPUT
จัดทำโดย นายอภิรักษ์ รัตนโชติ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  สังกัด สพม.7 
10
สมการเคมี
จัดทำโดย นายสราวุธ สุธีรวงศ์ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  สังกัด สพม. เขต 8

ผลงานที่ผ่านการคัดสรรจากจุดอบรมภาคใต้

1. การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Shape Tween
การสร้างแอนิเมชั่นด้วย Shape Tween
จัดทำโดย นางสาวไพลิน ทรงนาศึก โรงเรียนวัดท่ายาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
2. ถอดรหัสคณิตศาสตร์
ถอดรหัสคณิตศาสตร์
จัดทำโดย นางสาวนุริซา บาโง โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
3. คณิตคิดส์สนุก เกมภาพปริศนา
คณิตคิดส์สนุก เกมภาพปริศนา
จัดทำโดย นายซอฟี กาเซะ โรงเรียนต้นพิกุล สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
4. ห้องเรียนครูเน
ห้องเรียนครูเน
จัดทำโดย นายเนติพงษ์ หงส์คำ โรงเรียนบ้านสองแพรก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

5. Krupol Bio Smile
Krupol Bio Smile
จัดทำโดย นายสุรชัย ผิวเหลือง โรงเรียนเมืองกระบี่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
6. เกม 24
เกม 24
จัดทำโดย นางสาวจารุวรรณ บุญชลาลัย โรงเรียนมหาวชิราวุธ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
7. การจำแนกสาร
การจำแนกสาร
จัดทำโดย นายธัชชา สามพิมพ์ โรงเรียนบ้านบางมวง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
8. การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 การใช้เครื่องมือในการวาดภาพ
การใช้โปรแกรม Adobe Flash CS3 การใช้เครื่องมือในการวาดภาพ
จัดทำโดย นางวันวิสา บุญช้าง โรงเรียนบ้านช่องช้าง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3

9. ระบำ รำฟ้อน และการแสดงพื้นเมือง
ระบำ รำฟ้อน และการแสดงพื้นเมือง
จัดทำโดย นายจำนงค์ กาญจนพันธ์ โรงเรียนขนอมพิทยา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
10. การเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
การเลือกหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์
จัดทำโดย นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล โรงเรียนวัดบางใหญ่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1