31-8-2557 13-58-59

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพครูและนักเรียนด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สำหรับบุคลากรครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมผลักดันและให้โอกาสครูผู้สอนในการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนรู้ พร้อมยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT ให้เต็มศักยภาพ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง และเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์ และสามารถนำผลงานไปบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ได้จริง เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและวงการศึกษาในวงกว้าง จึงจัดให้มีการประกวดผลงานครูด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3 ประเภท ดังนี้

 • การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557
 • การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจำปี 2557
 • การประกวด Thailand Social Media Awards 2014

โดยมีรายละเอียดของการประกวดแต่ละประเภท ดังนี้

 

การประกวดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • เป็นสื่อการเรียนรู้รูปแบบคลิปวีดิโอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ ช่วงชั้นใดก็ได้ (8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย รวม 10 หมวด) โดยผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้ผลิตผลงานขึ้นเอง
 • ความยาว รวม Title and End Credit 5-10 นาที
 • ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ
 • สามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่ น่าสนใจ น่าติดตามทั้งด้านเนื้อหาหรือเทคนิคในการนำเสนอ
 • มีความถูกต้องตามทฤษฎีในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • เนื้อหาของผลงานมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีคุณค่าและเป็นประโยชน์
 • มีความสมบูรณ์ในด้านคุณภาพของภาพและเสียง
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล: ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

 

การประกวดออกแบบสื่อการเรียนรู้ ด้วย Infographic ประจำปี 2557

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • เป็นสื่อการเรียนรู้ภาพนิ่ง ที่ออกแบบด้วย Infographic โดยนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจาก 10 หมวด คือ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งการศึกษาปฐมวัย
 •  ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหา สามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในผลงาน
 • สร้างชิ้นงานได้โดยไม่จำกัดเทคนิค
 • จัดทำผลงานสื่อในรูปแบบไฟล์ .JPG ขนาดของภาพเท่ากับขนาดของกระดาษ A4

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อที่กำหนด
 • ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ความสวยงาม (องค์ประกอบศิลป์)
 • เทคนิคในการสร้างชิ้นงาน

รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

 

การประกวด Thailand Social Media Awards 2014

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด :

 • ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็น Blog ที่สร้างจาก wordpress.com เท่านั้น
 • ให้เสนอชื่อ Blog พร้อมทั้งมีเนื้อหาภายใน Blog ให้สอดคล้องกัน
 • เนื้อหาภายใน Blog จะต้องเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน โดยสามารถเลือกเนื้อหาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ หรือเป็นเนื้อหาบูรณาการก็ได้

เกณฑ์การตัดสิน :

 • ต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ๒๐ เรื่อง
 • ต้องมีการเชื่อมโยงเครื่องมือ Social Media อื่น ๆ อย่างน้อย ๓ เครื่องมือ
 • ต้องสร้างสถานการณ์/กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน Blog โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด วิเคราะห์/สังเคราะห์ และให้เกิดการโต้ตอบกันระหว่าง นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่สนใจทั่วไป
 • ต้องเป็นผลงานใหม่ที่ผลิตขึ้นเอง นับตั้งแต่วันที่ประกาศ

รางวัล : ผลงานที่ชนะการประกวดในแต่ละหมวดจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 10 หมวด ๆ ละ 1 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

 

เงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน

การจัดประกวดทั้ง 3 ประเภทมีเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวผู้สมัครและผลงาน ดังนี้

ผู้สมัคร: การประกวดทั้ง 3 ประเภท จำกัดเฉพาะครูผู้สอน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(เฉพาะโรงเรียนรัฐบาลเท่านั้น)

ผลงาน :

 • เป็นผลงานที่ผู้ส่งผลงานผลิตขึ้นเอง โดยมิได้ลอกเลียน ดัดแปลง หรือตัดต่อมาจากผลงานของผู้อื่น
 • ต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ คุณธรรมและจริยธรรม
 • ซอฟต์แวร์ เนื้อหา ตัวละคร หรือองค์ประกอบอื่นใดที่ใช้ในการผลิต ต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และต้องไม่เข้าข่ายการกระทำอื่นใดที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของผู้เข้าประกวดตามรายละเอียดดังกล่าว
 • ต้องไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดที่ใดมาก่อน
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป

กำหนดการรับสมัครและประกาศผลการตัดสิน

ด้วยมีครูสนใจโครงการเป็นจำนวนมาก แต่เนื่องจากมีภารกิจช่วงเปิดเทอม ดังนั้นจึงขอเลื่อนเวลาส่งผลงานออกไป เพื่อให้คุณครูสามารถส่งผลงานได้

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557   15 สิงหาคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.thinkttt.com

ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557    10 กันยายน 2557 ทางเว็บไซต์ www.thinkttt.com


ใบสมัครออนไลน์

(ขณะนี้ปิดรับสมัครผลงานแล้ว)

.

ประกาศผลการประกวด

ประกาศผลการประกวด

แก้ไขผลการประกวด

ผลงานที่ได้รับรางวัล การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Krutube) ประจำปี 2557

ผลงานที่ได้รับรางวัล Thailand Social Media Awards 2014

ผลงานที่ได้รับรางวัล การประกวดการออกแบบสื่อการเรียนรู้ด้วย Infographics ประจำปี 2557

.

พิธีมอบรางวัล

 • กำหนดการพิธีมอบรางวัล :
  วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
  ณ บริเวณหน้าห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2
  กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
 • สิ่งที่ต้องเตรียมมาในพิธีมอบรางวัล :
  1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ (พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)
  ทั้งนี้ ให้เตรียมเอกสารตามจำนวนรางวัลที่ได้รับ เช่น ได้ 2 รางวัล เตรียมมา 2 ชุด เป็นต้น
  2) แบบตอบรับฉบับจริง (มีลายเซ็นต์ของผู้บริหาร)
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
  ครูทีม 0910525150

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจของโครงการ
https://www.facebook.com/thinkttt